Otvorené ministerstvo

Peter Dráb 20.2.2015
1074-Snmkaobrazovky2015-02-20o17.51.17

VIDEO o projekte: https://www.youtube.com/watch?v=3vkbhQ5tADc
Raz za štyri roky prísť odvoliť, dať si párky, predvolebný guláš a dosť. To má byť demokracia v 21. storočí? Prečo by ktorýkoľvek občan alebo skupina občanov nemohla iniciatívne prísť s návrhom/riešením a spolu s odborníkmi ho upraviť do podoby zákona? A ak to bude dobrý návrh, prečo by ho ktorýkoľvek iný občan nemohol formou elektronickej petície podporiť? A prečo by elektronické petície, ktorých súčasťou je návrh zákona, nemohli byť odosielané príslušným výborom Národnej rady SR so žiadosťou o ich prerokovanie? Ak má občan dôverovať právnemu štátu a demokracii ako takej, musí mať možnosť aktívne spoluvytvárať základné pravidlá hry. Prečo by poslanci a vláda SR mali mať monopol na navrhovanie zákonov? Otvorené ministerstvo chce spájať občanov najprv s odborníkmi a následne aj so zákonodarcami v spoločnom úsilí za dobrý a efektívny štát s jasnými a transparentnými zákonmi.

Identifikácia projektu

Čo sa stalo s našou demokraciou? Prečo voči “systému”, za ktorý sme pred 25 rokmi bojovali na námestiach, máme zrazu toľko nedôvery? Ako je možné, že štátna správa je plná “niekoho” spolužiakov namiesto profesionálov, že verejné obstarávania sa “šijú namieru” dopredu vybraným uchádzačom, že Národný kontrolný úrad veľké ryby nekontroluje, že skutočné majetky politikov nepoznáme napriek ich povinným majetkovým priznaniam a že miliardové zákazky dodávajú od štátu firmy, o ktorých vlastníkoch nevieme vôbec nič? Kde sa stala chyba?

Múdre knihy hovoria, že v právnom štáte orgány verejnej moci nemôžu postupovať svojvoľne (inými slovami môžu konať len to, čo im dovolí zákon) a že rozhodnutia týchto orgánov musia byť predvídateľné, to znamená, že v rovnakých prípadoch musia orgány verejnej moci rozhodnúť rovnako. Lenže, čo ak je zákon “zlý” alebo úmyselne nedôsledný (napríklad nepožaduje, aby politici zverejnili všetky svoje majetky, alebo zákon ignoruje fakt, že schránkové firmy s neznámymi vlastníkmi sú úspešné v miliónových štátnych tendroch, alebo, že kľúčové pozície v štátnej správe je možé obsadiť bez výberových konaní). Čo môže občan urobiť s čarovnou formulkou: “…ale veď všetko prebehlo v súlade so zákonom?”

Áno, právny štát, to sú zákony, nariadenia, vyhlášky, smernice…jednoducho veci, o ktoré by sa, podľa našich politikov, občan nemal zaujímať. Dôležité je prísť raz za štyri roky odvoliť “tých našich” a dať pokoj. Veď to poznáte… Je teda správne uspokojiť sa v 21. storočí s konštatovaním, že jediným demokratickým nástrojom občana je papierový hlasovací lístok?
Výsledkom je, že najvyššiemu ústavnému orgánu SR – Národnej rade SR dôveruje len 26% občanov (Eurobarometer 82, jeseň 2014)… Aj vy sa pýtate, aká je vlastne opodstatnenosť demokratických inštitúcií, keď im dôveruje len 1/4 občanov?Je tento stav nedôvery vôbec udržateľný? Čo ak obdobie relatívneho “pokoja a jednofarebnej stability” naruší vonkajší konflikt či kríza? Kam sa s dôverou obrátia nespokojní občania? Pravdepodobne nie na inštitúcie, ktorým 3/4 občanov nedôveruje… Čo sa s tým dá úrobiť?

Ak má právny štát prežiť, musí začať fungovať podľa pravidiel, ktoré budú férové, ktoré budú v prospech občana a nie záujmových skupín a hlavne, nebudú vytvárať priestor pre systémovú korupciu a klientelizmus. Ak chceme začať niečo v tomto štáte meniť, musíme si preto položiť otázky: Aké pravidlá hry vlastne platia v tomto štáte? A mohli by byť lepšie? A čo ak by tie pravidlá hry začali aktívne spoluvytvárať aj občania spolu nezávislými odborníkmi nielen poslanci a vláda? A mohli by byť občianske návrhy zákonov predkladané formou petícií napríklad výborom Národnej rade SR? A vôbec, ako by mohla priama demokracia fungovať?

Riešenie problému

Vytvoriť online portál (aplikáciu), ktorý umožní:
a) aby ktorýkoľvek občan, ktorý sa rozhodne z vlastnej iniciatívy riešiť nejaký problém v našej krajine, mohol vlastnými slovami sformulovať návrh na zmenu alebo doplnenie zákona (tzv. podnet) a aby svoj podnet mohol transparentne zverejniť na portáli Otvoreného ministerstva (“OM”);
b) aby jeho podnet, ak bude dobrý, mohol podporiť ktorýkoľvek iný občan a ak bude zlý, aby proti nemu mohol ktorýkoľvek iný občan vyjadriť svoj nesúhlas;
c) tie vybrané podnety, ktoré podporí aspoň 500 užívateľov (po odrátaní záporných hlasov) spolupracujúci advokáti OM “učešú” do finálneho paragrafového znenia zákona;
d) finálny návrh zákona bude po dobu min. 3 a max. 6 mesiacov zverejnený na portáli OM ako petícia so žiadosťou o prerokovanie predmetného návrhu zákona adresovaná príslušným výborom NR SR;
e) tie petície, ktoré (po odrátaní záporných hlasov) podporí počet občanov minimálne zodpovedajúci republikovému volebnému číslu (t.j. 13 644 = počet hlasov pripadajúcich na jeden poslanecký mandát) budú v zmysle §133 rokovacieho poriadku odoslané príslušnému výboru NR SR, petície ktoré podporí viac ako 100.000 občanov budú zaslané predsedovi NR SR so žiadosťou o prerokovanie v pléne.

Novela zákona o petičnom práve účinná od 1.9.2015 výrazným spôsobom zjednodušuje režim elektronických petícií, do účinnosti novely zákona budú petície kombinované – tzn. offline/online s možnosťou podpísať petíciu zaručeným el. podpisom. Zákon o rokovacokm poriadku NR SR vyslovene predpokladá petície, ktorých obsahom bude žiadosť o prerokovanie konkrétneho návrhu zákona.

Technické zabezpečenie projektu

Rozpracovaná verzia aplikácie tu: https://otvoreneministerstvo.herokuapp.com

Už viac ako rok v rámci svojho voľného času dizajnujeme a vyvíjame aplikáciu Otvoreného ministerstva. Vzhľadom na obmedzené vlastné zdroje hľadáme dodatočné možnosti jednak financovania a jendak mentoringu, SW/HW supportu (predovšetkým Ruby on Rails developerov). Hotová web aplikácia by mala poskytovať nasledovnú funkcionalitu:
- vďaka integrácii nástrojov google docs umožní užívateľsky autonómne editovať a pracovať s textom návrhu zákona (revision control system);
- systém bude umožňovať vytváranie pracovných skupín, členovia ktorých budú môcť medzi sebou spolupracovať, pričom zloženie pracovných skupín bude vždy závisieť od konkrétneho legislatívneho zámeru;
- vytvárať personalizované osobné profily užívateľov s kompletnou históriou aktivity/hlasovaní užívteľa;
- možnosť hodnotiť užívateľa inými užívateľmi, potvrdzovať (endorse) jeho odborné a osobnostné kvality vo zvolených oblastiach čím bude zabezpečená vzájomná kontrola užívateľov a zvýraznenie užívateľov, ktorí budú odborne zdatní, prípadne, ktorí majú kvalitné návrhy (reputation build up);
- 150 užívateľov s najvyšším hodnotením bude automaticky zaradených do tzv. rady starších, ktorej jednotliví členovia budú môcť byť vybraní za gestorov konkrétnych legislatívnych zámerov/občianskych iniciatív; Taktiež, ostatní užívatelia budú môcť zvyšovať alebo znižovať karmu užívateľa,
- prepájať užívateľské kontá a aktivity a plná integrácia aktivít na portále Otvoreného ministerstva so sociálnymi sieťami (facebook a linkedin). Takýmto spôsobom bude možné výrazne zvýšiť viralitu užívateľovej aktivity a šírenie informácií o nej cez sociálne siete.
- imunizovať systém pred online vandalizmom a prípadnými hackerskými útokmi
- aktualizácia a dopĺňanie obsahu v CMS rozhraní.
- online hlasovanie + možnosť podpísania petície zaručeným elektronickým podpisom;
- sledovanie hlasovaní poslancov.

Cieľová skupina

Koncept právneho štátu tak, ako je nastavený dnes, prechádza obdobím hlbokej nedôvery a nepochopenia. Z dlhodobého hľadiska sa ukazuje, že pred- a povolebným marketingom bez aktívneho zapojenia občanov do vytvárania pravidiel hry v štáte, nie je možné budovať vzťah elementárnej dôvery po osi občan-štát. Základným poslaním projektu je preto dobrá, transparentná a efektívna správa vecí verejných za aktívnej, odbornej (nie hysterickej) a transparentnej účasti občanov.
Základným predpokladom pre dosiahnutie horeuvedeného cieľa je vytvorenie komplexnej web platformy umožňujúcej neobmedzenému počtu užívateľov zverejňovať návrhy na zmenu a doplnenie legislatívy (tzv. občianske legislatívne podnety) a hlasovať o nich. Pre obornú verejnosť navyše vytvoriť softvérové prostredie, v ktorom bude možné vytvárať pracovné skupiny v rámci ktorých bude možné tvoriť a pripomienkovať komplexné texty návrhov zákonov, viesť online diskusie, komentovať text v grafickom rozhraní a hlasovať za kvalitu jednotlivých komentárov.
Ku dňu podania žiadosti prejavilo záujem o pro bono spoluprácu na tvorbe transparentných občianskych zákonov viacero advokátskych kancelárií ako aj občianskych združení.

Budúcnosť projektu

Úspešný a rešpektovaný portál generujúci kvalitné legislatívne návrhy s ktorým budú spolupracovať renomované advokátske kancelárie, neziskové organizácie, osobnosti a samozrejme štátny sektor.

Členovia nášho tímu a ich zručnosti

Mgr. Peter Dráb, LL. M (magisterské štúdium na právnickej fakulte Univerzity Komenského, Bratislava, postgraduálne štúdium na Central European University, Budapešť, odbor medzinárodné obchodné právo), v súčasnosti konateľ a spoločník v spoločnosti zaoberajúcej sa výrobou, predajom mobilných protipovodňových hradení a realizáciou kesónov. V dňoch od 8. do 19. júla 2013 sa zúčastnil intenzívneho (dvojtýždňového) študijného programu zameraného na inovatívne formy participatívnej demokracie, mobilizáciu elektorátu, “hacktivism” za slobodný internet či nástroje na budovanie modernej občianskej spoločnosti. Program (summer school) organizovala Central European University, Budapešť.
Ing. Mgr. Michal Šefara (inžinierske štúdium na STU Bratislava, fakulta informatiky a informačných technológií, odbor softvérové inžinierstvo; magisterské štúdium na fakulte manažmentu Univerzity Komenského), v súčasnosti spoločník v softvérovej spoločnosti a v úspešnej post-produkčnej spoločnosti. M. Šefara je zároveň doktorandom na fakulte manažmentu – vedecko výskumné projekty v oblasti sociálnych sietí. Je tiež jedným z autorov projektu hodnotenia vysokoškolských pedagógov šutdentami UNIVALUE.SK
JUDr. Martin Hudák (magisterské štúdium na právnickej fakulte Univerzity Komenského), čase podania žiadosti o NFP nezávislý advokát, do mája 2013 asociovaný advokát v advokátskej kancelárii Arzinger, Fogaš & Partneri, s.r.o.

Koho hľadáme

  • programátor
  • grafik
  • web dizajnér
  • právnik
  • marketingový poradca
  • projektový manažér
Ak nám chcete pomôcť, ozvite sa nám
  • info@otvoreneministerstvo.sk