O ReŠtarte

Všeobecne

ReŠtart je projekt americkej neziskovej organizácie TechSoup Global, ktorá ho v roku 2011 odskúšala v Rumunsku. V roku 2012 sa pilotne testoval aj v Čechách a na Slovensku jeho organizovanie prebralo Centrum pre Filantropiu pod záštitou Amerického veľvyslanectva.

V roku 2013 ReŠtart Slovensko realizovalo rovnako Centrum pre filantropiu, vďaka podpore Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny. Záštitu nad súťažou prebral Digitálny líder Slovenska, Peter Pellegrini, rovnako ako aj tento rok. Súťaž prebiehala na platforme hlavného partnera ĽUDIA ĽUDOM, n. o., darcovskom portáli Ľudia Ľuďom.

Projekt je určený pre aktívnych občanov, študentov, mimovládne organizácie, neformálne skupiny, či startupistov, ktorí by radi rozbehli verejnoprospešný projekt v oblasti transparentnosti a efektívnosti spravovania vecí verejných, boja proti korupcii, podpory právneho štátu a otvorenosti spoločnosti v rôznych oblastiach.

Pre sociálnych inovátorov predstavuje súťaž jedinečnú a cennú príležitosť na zdieľanie a prijímanie spätnej väzby o ich nápadoch, možnosť spojiť sa IT&C komunitami, firmami a mimovládnymi organizáciami pri spustení funkčnej platformy schopnej priniesť sociálnu zmenu v relatívne krátkom časovom období.

Cieľom projektu je podporiť čo najviac online riešení, ktoré iniciujú spoločenskú zmenu.

Aplikácie majú slúžiť občanom a majú konštruktívnym a neagresívnym spôsobom pomáhať riešiť problémy, s ktorými sa stretávajú občania.

ReŠtart 2014

Projekt ReŠtart Slovensko 2014 bol podporený sumou 31 500 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu ReŠtart Slovensko 2014 je Posilnenie aktívneho občianstva. Nad súťažou prebral záštitu Digitálny líder Slovenska, Peter Pellegrini a organizuje ju Centrum pre filantropiu, n.o. s hlavným partnerom Ľudia Ľuďom.

Priebeh

Súťaž bude zahájená 1.12.2014 na platforme restart.ludialudom.sk, kde budeme od tohto dátumu zbierať súťažné nápady. Predchádzať tomu budú 2 Kick off meetingy, a to v Žiline 26.11.2014 a v Bratislave 27.11.2014. Prihlasovanie projektových ideí končí 20.2.2015. Nápady bude posudzovať odborná porota, ktorá zohľadní predovšetkým realizovateľnosť predložených ideí, ich využiteľnosť širokou verejnosťou či ich následnú rozšíriteľnosť. Osem najlepších nápadov postúpi do ďalšieho kola, v ktorom zorganizujeme víkendový Hack Camp (Hackathon) pre tímy zložené z predkladateľov ideí a dobrovoľníkov z radov programátorov, vývojárov, grafikov a odborníkov na komunikáciu. Počas víkendu, ale aj následne budú tímy pracovať na ich technickej realizácii. Rozvíjať nápady budú však predovšetkým ľudia, ktorí s nimi prišli: študenti, mimovládky, aktívne skupiny či startupisti. Vďaka prepojeniu dobrovoľníkov z rôznych oblastí, ktorí do projektu prinesú svoje zručnosti a know-how, sa skráti čas potrebný na vyvinutie nových riešení. 8 finálových projektov bude uverejnených na novej crowdfundingovej platforme, ktorá bude primárne slúžiť startupovým skupinám a bude k dispozícií od 1.3.2015, odkedy si finalisti budú môcť pripraviť svoje crowdfundingové kampane. Súťaž vyvrcholí na podujatí s názvom ReGala, ktoré sa uskutoční v apríli 2015. Projektové tímy tam odprezentujú svoje prototypy a vyhlásime víťazov. 3 víťazné tímy získajú ocenenie na základe počtu získaných individuálnych darcov a potom majú pol roka na to, aby navrhované projekty spustili do užívania. Počas tohto obdobia tímy podporíme aj tréningami komunikačných a fundraisingových zručností pre zabezpečenie udržateľnosti projektov aj po vyčerpaní grantu.

Časový harmonogram

Kick off: ZA – 26.11. 2014
  BA – 27.11.2014
Spustenie súťaže 1.12.2014
Zber nápadov na platforme do 20.2.2015
Výber finalistov 28.2.2015
Príprava crowdfundingových kampaní 1. – 16.3.2015
Hack Camp 13. – 15.3.2015
Spustenie crowdfundingových kampaní 16.3.2015
Ukončenie crowdfundingových kampaní 19.4.2015
Vyhlásenie víťazov apríl 2015
Tréningy máj 2015

Témy

Kategórie, v ktorých bude možné prihlasovať projekty v tomto roku:

  • Dobrá a transparentná správa vecí verejných

do tejto kategórie napríklad spadajú aj tieto témy:

-  verejný priestor (napr. lokalizácie, mapy, komunitné projekty, životné prostredie…)

- transparentnosť (napr. otvorené dáta, otvorené vládnutie, prepájanie registrov, prístup k informáciám, konflikt záujmov, ratingy a hodnotenia…)

- antikorupcia (napr. v súdnictve, zdravotníctve, samospráve…)

- efektívne spravovanie (napr. plytvanie verejnými financiami, komunikácia s občanmi, pružnosť úradov, otvorené vládnutie…)

- právny štát (napr. prístup k spravodlivosti, vláda zákona, dodržiavanie noriem, pravidiel a zákonov…)

  • Rovnosť a tolerancia 

- napr. pomoc sociálne vylúčeným skupinám obyvateľstva, rozvoj národnostných menšín na SR, prispievanie k rovnosti príležitostí, potláčanie sexuálneho násilia na ženách a obchodovanie s ľudmi, tlmenie prejavov podnecujúcich nenávisť – “Hate speech”, extrémizmu, rasizmu, xenofóbie a antisemitizmu…


Do súťaže sa bude možné prihlásiť aj s inou témou, ktorá bude príbuzná vyššie spomenutým témam s verejno prospešným charakterom, rovnako je možné témy kombinovať.

Hodnotenie a kritériá

Prihlásený projekt bude po schválení administrátorom súťaže zverejnený na restart.ludialudom.sk. Všetky prihlásené projekty budú predložené odbornej Porote, ktorá vyberie 8 projektov, postupujúcich do 2.kola. V druhom kole si súťažné tímy zaregistrujú svoje projekty na novovytvorenej crowdfundingovej platforme, prostredníctvom ktorej budú získavať v druhom kole finančné príspevky od individuálnych darcov. Počet darcov rozhodne o víťazoch súťaže.

3 projekty s najvyšším počtom darcov získajú finančný grant na rozbeh svojich prototypov. Výstupom projektu budú minimálne 3 funkčné riešenia uvedené do prevádzky. Finančné odmeny pre víťazov prisľúbila spoločnosť SK-NIC.

Kritériá hodnotenia

 1. Relevantnosť projektu voči vyhláseným témam Súťaže
 2. Navrhované riešenie je realizovateľné z technického hľadiska
 3. Projekt má potenciál iniciovať spoločenskú zmenu a aktivizovať občanov
 4. Projekt má potenciál získať spolupracovníkov, investorov, sponzorov, donorov
 5. Inovatívne riešenie (myšlienka nemusí byť úplne nová alebo netestovaná, pokiaľ prinesie inovatívne riešenia)
 6. Potenciálna udržateľnosť projektu
 7. Šíriteľnosť, projekt nebude slúžiť len úzkej skupine ľudí

Pravidlá

Podrobnejšie informácie nájdete v Pravidla sutaze Restart Slovensko 2014.

Už sa udialo

ReŠtart 2013

Do súťaže ReŠtart Slovensko 2013 sa do 23.októbra prihlásilo 27 predkladateľov projektov. Odborná porota spolu s Poradným výborom vybralo 10 projektov, ktoré postúpili do finále. O tom, kto sa stane víťazom druhého ročníka ReŠtartu, rozhodovala verejnosť svojimi hlasmi. Druhé online hlasovanie verejnosti prebiehalo na darcovskom portáli Ľudia Ľuďom, kde mali finalisti zverejnené svoje Výzvy projektov. Od 4.11. do 4.12. tak mali príležitosť online fundraisingom získavať dary od individuálnych darcov, ktoré sa započítavali ako 2 hlasy (1 darca = 2 hlasy). Dostupný však bol aj klasický hlasovací mechanizmus (1 hlas z 1 IP adresy za 24 hodín). 3 projekty s najvyšším počtom hlasov získali hlavné ceny, 5 000 EUR na realizáciu svojho projektu od spoločnosti SK-NIC. 4. a 5. miesto získali finančný príspevok od Nadácie ESET a Veľvyslanectva Spojených štátov amerických. 4 x 1 000 EUR poskytla ako ceny aj Nadácia Orange. Ďalších 6, nefinančných cien udelili partneri projektu (Google Slovensko, Websupport, TaylorWessing e/n/w/c). Súťaž vyvrcholila Gala večerom 4.12.2013, kde sa slávnostne odovzdali ceny. Celkovo sa udelilo 16 ocenení siedmim finalistom, v hodnote takmer 30 000 EUR.

Pre víťazov sme zrealizovali aj tréningy zručností v online fundraisingu a komunikácií!

Prehľad ocenení:

Cena SK-Nic, 3 x 5000€ a 3 x webhosting na 1 rok od spoločnosti Websupport:

1  VŽDY a VŠADE – pomoc na dosah

2  NEMLČME! – Portál pre obete sexuálneho násilia

3  čo Robím

Cena Veľvyslanectva USA, 3000€ a 1500€:

1  Mapa zločinu – 3000€

2  Demagóg do vrecka – 1500€

Cena Nadácie Orange 4 x 1000€

1  VŽDY a VŠADE – pomoc na dosah

2  NEMLČME! – Portál pre obete sexuálneho násilia

3  čo Robím

4  Časová banka

Cena Nadácie ESET 2 x 1000€

1  Mapa zločinu,

2  Demagóg do vrecka

Cena advokátskej kancelárie TaylorWessing e/n/w/c – právne poradenstvo v hodnote 3500€

1  Budujeme nádej

Cena spoločnosti Google Slovensko – tablet Nexus a pozvanie na prehliadku Googlu

1  Mapa zločinu

Hlasovanie verejnosti prebiehalo na portáli ĽudiaĽuďom.sk Celkovo prišlo finalistom  15 794 hlasov a 230 darcov podporilo všetky projekty sumou 2 155,28 €.

 Výsledky hlasovania v 2. ročníku súťaže:

1  miesto – VŽDY a VŠADE – pomoc na dosah, 4357 hlasov, 74 darcov, vyzbieraná suma 383€

2  miesto – NEMLČME! – Portál pre obete sexuálneho násilia, 3587 hlasov, 39 darcov, vyzbieraná suma 1308,28 €

3  miesto – čo Robím, 2759 hlasov, 75 darcov, vyzbieraná suma 271 €

4  miesto – Mapa zločinu, 2878 hlasov, 12 darcov, vyzbieraná suma 25 €

5  miesto – Demagóg do vrecka, 1469 hlasov, 11 darcov, vyzbieraná suma 84 €

6  miesto – Budujeme nádej, 161 hlasov, 7 darcov, vyzbieraná suma 41 €

7  miesto – Multikultimapa, 158 hlasov, 3 darcovia, vyzbieraná suma 3 €

8  miesto – Otvorené projekty, 159 hlasov, 2 darcovia, vyzbieraná suma 11 € (zo súťaže odstúpili)

9  miesto – Časová banka, 152 hlasov, 4 darcovia, vyzbieraná suma 13 €

miesto – Menšiny vítané, 114 hlasov, 3 darcovia, vyzbieraná suma 16 €

ReŠtart 2012

Centrum pre filantropiu a americká neziskovka TechSoup Global v septembri 2012 spustili súťaž ReŠtart Slovensko, v ktorej hľadali online riešenia na podporu spoločenských zmien. Z 37 prihlásených nápadov vybrali 7 najlepších, ktorým pomohli programátori, grafici a odborníci na marketing dotiahnuť nápady do konkrétneho riešenia.

O trojici víťazov sa rozhodlo hlasovaním na záverečnom Gala v Design factory v Bratislave. Stali sa nimi Čierna listina – elektronické oko spravodlivosti, webstránka na rýchlu kontrolu spotrebiteľskej zmluvy; projekt Otvorené súdy, ktorý chce prepojiť udalosti slovenského súdnictva v jednom portáli a ponúkne v nich jednoduché vyhľadávanie a ucelené štatistiky a projekt UniValue chce do piatich rokov zabezpečiť pre každú vysokú školu elektronický systém hodnotenia kvality. UniValue získal aj cenu od agentúry Mark BBDO za najlepšiu prezentáciu večera. Ceny odovzdávali americký veľvyslanec Theodore Sedgwick, spoluzakladateľ spoločnosti ESET Anton Zajac, a zakladateľ WebSupportu Michal Truban.

Projekty paralelne súťažili aj o cenu SK-NIC na darcovskom portáli www.ludialudom.sk a získali ju mobilná aplikácia Parkujem ako debil, cez ktorú zverejníte bezohľadných vodičov, mobilná aplikácia OdKomunity na sprostredkovanie vzájomnej susedskej pomoci a Občiansky portál obce s vizualizáciou príjmov a výdavkov. Cenu od Centra pre filantropiu dostala webstránka Spojka, ktorá má ambíciu prepájať ľudí pri realizácii dobrých nápadov.

Na prvých troch miestach, s finančnou podporou 5000 EUR na realizáciu svojho projektu, sa umiestnili:

UniValue

Kvalitné školstvo je pilier kvalitnej spoločnosti. Ak ako Slovensko chceme rásť, potrebujeme mať kvalitných učiteľov, ktorí budú vzdelávať našu spoločnosť. Prvým krokom musí byť reálne zobrazenie súčasného stavu. Preto hodnotenie kvality a preto formou ankety medzi študentmi. Cieľom je, aby do 5 rokov mala každá vysoká škola svoj elektronický systém hodnotenia.

Náš cieľ je, aby sa transparentné hodnotenie výučby stalo neodmysliteľným štandardom na VŠ pre všetky strany – študentov, učiteľov, vedenie fakúlt aj Ministerstvo. Tým sa po určitom čase automaticky zabezpečí jeho udržatelnosť. UniValue by malo byť primárne spúšťač, ktorý to naštartuje a bude drivovať, dokým sa to stane štandardom podobne ako v iných vyspelých krajinách.

Otvorené súdy

Cieľom projektu je prepojiť súdne pojednávania, súdne rozhodnutia a všetky udalosti, ktoré sa dejú v slovenskom súdnictve v jednom portáli, ktorý bude ponúkať jednoduché vyhľadávanie rozhodnutí sudcov, pojednávaní podľa rôznych kritérií ako sídla súdu, sudcu, časového horizontu a v poslednom rade ponúkne ucelené štatistiky, ktoré budú zobrazovať aktivitu sudcov, cez súdy až po celé slovenské súdnictvo.

Našim cieľom je zmeniť prístup k informáciam o slovenskom súdnictve. Chceme ponúknuť lepšie, rýchlejšie a ľahšie vyhľadávanie vo verejných informáciach o súdoch, pojednávaniach a sudcoch. Ku týmto informáciám chceme pridať štatistiky, ktoré budú vypovedať o aktuálnom stave slovenského súdnictva a tým pádom budú ukazovať ako efektívne slovenské súdy pracujú, čím ztransparentníme informovanosť verejnosti o súdnictve.

Čierna listina neprijateľných zmluvných podmienok

Čierna listina – elektronické oko spravodlivosti – vám formou vyhľadávacej webovej stránky umožní rýchlu kontrolu spotrebiteľskej zmluvy a upozorní na nefér podmienky. Poskytne vám možnosť spoznať zmluvné klauzuly, o ktorých slovenské súdy právoplatne rozhodli a nemôžu sa ďalej používať. Uchráni vás pred podpisom nevýhodnej zmluvy alebo vám pomôže z nej po podpise ľahšie vycúvať.

Cieľom nášho projektu je vytvoriť efektívny spôsob vyhľadávania neprijateľných zmluvných podmienok a nekalých praktík v troch zdrojoch (weby: Ministerstva spravodlivosti, Komisie na posudzovanie prijateľnosti podmienok a Slovenskej obchodnej inšpekcie), preniesť, zosumarizovať a pravidelne ich aktualizovať na jednom mieste – špeciálne vytvorenej web stránke. Vytiahnuť len konkrétne znenia týchto podmienok a zhromaždiť ich na tomto webe. Takisto v rámci tohto webu chceme vytvoriť systém vyhľadávania, aby keď si človek napríklad dá kľúčové slovo – úrok, plnomocenstvo, zmenka, notárska zápisnica, premlčanie… a iné, hneď mu v obsahu tejto stránky systém vyhľadá relevantné zmluvné podmienky, ktoré kľúčové slová obsahujú a zdôvodnenie ich neprijateľnosti.